VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I.

Základné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané podnikateľom:

obchodné meno: Ján Šimko – Skáva

IČO: 432 833 65

s miestom podnikania Záborského 730/2, 093 03 Vranov nad Topľou

adresa prevádzkarne: Kalinčiakova 878 , 093 01 Vranov nad Topľou

Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra: 790-9641

kontaktní údaje:

email: obchod@skava.sk

telefón: +421 907 221 700

www.skava.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.skava.sk (ďalej je „internetový obchod“ alebo „e-shop“).

 

 1. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.skava.sk.

 

 1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

II.

Základné definície

 

 1. Cena je finančná čiastka, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť za tovar;
 2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
 3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
 4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
 5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný podnikateľom, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;
 6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
 7. Objednávka je neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim;
 8. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;
 9. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, pričom za jej uzavretie sa považuje doručenie potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu.

 

 

 

III.

Uzatvorenie zmluvy

 

 1. Kúpa Tovaru je možná cez webové rozhranie e-shopu alebo v kamennej predajni v sídle prevádzkarne v čase otváracích hodín.

 

 1. Pri nákupe tovaru cez webové rozhranie e-shopu kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

 

 1. Pri nákupe tovaru je povinnosťou kupujúceho poskytnúť predávajúcemu všetky informácie správne a pravdivo.

 

 1. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 

 1. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-shopu, na ktorom kupujúci vytvára objednávku. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Presprávne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť
 2. Informácie o nakupovanom tovare (na e-shope kupujúci označí tovar, o ktorého nákup má záujem, tlačidlom “Pridať do košíka“);
 3. Spôsob dopravy,
 4. Spôsob platby,
 5. identifikačné údaje kupujúceho slúžiace k tomu, aby predávajúci mohol doručiť Tovar, a to v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb.

 

 1. V priebehu tvorby návrhu objednávky kupujúci môže až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla “Objednávka s povinnosťou platby” sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Pred stlačením tlačidla kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, ako aj oboznámenie sa a súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov, v opačnom prípade nebude možné objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla “Objednávka s povinnosťou platby ” budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo predávajúcemu.

 

 1. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky.

 

 1. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke, v ktorom potvrdení predávajúci zhrnie obsah objednávky.

 

 1. Môžu nastať aj prípady, kedy predávajúci nebude môcť objednávku potvrdiť  a to najmä v prípadoch, kedy tovar nie je dostupný alebo kedy kupujúci objedná väčší počet kusov tovaru, než môže predávajúci dodať. Preto ak nastane  akýkoľvek dôvod, pre ktorý predávajúci nemôže objednávku potvrdiť, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho a zašle mu ponuku na uzavretie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke, pričom v takom prípade je zmluva uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci vyslovene predávajúcemu prijatie ponuky potvrdí.

 

 1. Uzavretím zmluvy vzniká kupujúcemu záväzok  na zaplatenie celkovej ceny.

 

 1. V prípade ak je kupujúci vyzvaný k úhrade zálohy resp. zálohovej platby alebo si zvolí platbu prevodom na účet, teda akýkoľvek iný spôsob platby, pri ktorom poukazuje peňažné prostriedky pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, je povinný túto platbu uskutočniť v lehote stanovenej predávajúcim. V prípade ak v uvedenej dobe splatnosti nebude pripísaná úhrada na účet predávajúceho, predávajúci môže takúto objednávku stornovať pre nesplnenie povinností kupujúceho uhradiť zálohu alebo neuhradenie platby vopred.

 

IV.

Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva

 

 1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu objednávky, v objednávke a v potvrdení objednávky. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri tovare v rámci E-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v potvrdení objednávky. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

 

 1. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

 

 1. Platbu celkovej ceny je kupujúci povinný zaplatiť po uzavretí zmluvy a pred odovzdaním tovaru. Úhradu celkovej ceny môže kupujúci vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
  1. Bankovým prevodom, pričom informácie pre vykonanie platby predávajúci kupujúcemu zašle v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
  2. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení tovaru oproti odovzdaniu tovaru. V prípade platby dobierkou je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.
  3. V hotovosti pri osobnom odbere. V hotovosti je možné zaplatiť za tovar v prípade jeho prevzatia v kamennej predajni. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

 1. Faktúra vystaví predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe po uhradení celkovej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k tovaru.

 

 1. Vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho prechádza až potom, čo zaplatí celkovú cenu a tovar prevezme. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na bankový účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

V.

Doručenie tovaru, prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenie predmetu kúpy

 

 1. Predávajúci je povinný tovar doručiť kupujúcemu a to bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od potvrdenia objednávky, a to spôsobom podľa voľby kupujúceho, pričom kupujúci si môže vyberať z nasledujúcich možností:
  1. Osobný odber v kamenej predajni predávajúceho,
  2. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta;
  3. Doručenie prostredníctvom dopravných (kuriérskych) spoločností.

 

 1. Predávajúci účtuje kupujúcemu tiež cenu za dopravu a to v prípade platby na bankový účet pri doprave kuriérskou spoločnosťou v sume ….. ,- eur a pri voľbe dodania tovaru do výdajného miesta Packeta v sume ….. ,- eur. Pri voľbe platby na dobierku kupujúci uhrádza celkovú cenu kuriérovi a za dopravné predávajúci účtuje kupujúcemu cenu za dopravu pri tovare do 5 kg  vrátane obalu a výplne sumu ….,- eur.

 

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.

 

 1. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtovaná dodatočná cena za dopravu, okrem tej, ktorá je započítaná v objednávke. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného tovaru predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho e-mailom, pričom právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou oznámenia o novom termíne doručenia tovaru je aj žiadosť predávajúceho adresovaná kupujúcemu na vyjadrenie, či trvá na dodaní objednaného Tovaru v novom termíne. V prípade osobného odberu v kamennej predajni predávajúci kupujúceho vždy informuje o možnosti vyzdvihnutia tovaru prostredníctvom e-mailu alebo sms správou.

 

 1. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.

 

 1. Pri preberaní tovaru od dopravcu je povinnosťou kupujúceho skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a predávajúcemu. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je povinnosťou kupujúceho tovar od dopravcu prevziať.

 

 1. Tovar je kupujúci povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný tovar kupujúci neprevezme podľa predchádzajúcej vety, e-mailom predávajúci kupujúcemu oznámi, kde si môže tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo na základe písomnej žiadosti kupujúceho zaslanej najneskôr do 14 dní, od kedy si kupujúci tovar mal prevziať, predávajúci opätovne doručí, pričom sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným doručením tovaru. Ak tovar kupujúci neprevezme ani v dodatočnej lehote, vzniká predávajúcemu právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy na strane kupujúceho, pričom odstúpenie od zmlvy je účinné v deň jeho doručenia. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie tovaru,  prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

 

 1. Ak je z dôvodov vzniknutých na strane kupujúceho tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v zmluve dohodnuté, je povinnosťou kupujúceho nahradiť predávajúcemu náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, pričom tieto náklady sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

 

 1. Nebezpečie škody na Tovare na kupujúceho prechádza v okamihu jeho prevzatia. V prípade, keď tovar kupujúci neprevezme v čase jeho doručovania, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru v okamihu, kedy kupujúci mal možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na jeho strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru znamená, že od tohto okamihu kupujúci nesie všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením tovaru.

 

V.

Zodpovednosť predávajúceho za vady

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu tovar dodá v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

 

 1. Predávajúci sa zaručuje, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru je tovar bez vád, najmä, že:
  1. má vlastnosti, ktoré sú pri popise tovaru uvedené, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu tovaru očakávať;
  2. je vhodný na účely, ktoré sú pri popise tovaru uvedené alebo na účely, ktoré sú pre tovar tohto typu obvyklé;
  3. zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;
  4. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
  5. spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
  6. nie je zaťažené právami tretích strán.

 

VI.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady

 

Všeobecné ustanovenia

 1. Ak je tovar doručovaný v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, kupujúci má právo takýto tovar od dopravnej spoločnosti neprebrať a zároveň povinnosť túto skutočnosť predávajúcemu bezodkladne oznámiť na telefónnom čísle alebo e-mailom uvedenom v čl. I týchto podmienok. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom uvedeným v tomto článku. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, predávajúci nemusí prihliadať.

 

 1. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je kupujúci povinný uplatniť spôsobom uvedeným v tomto článku bez zbytočného odkladu po tom, čo s vadu na Ttvare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

 

 1. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady kupujúci nemôže uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, spotrebovaním, mechanickým poškodením, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

 

Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

 

 1. V prípade, že bude mať tovar vadu, je kupujúci oprávnený takú vadu predávajúcemu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na adresy predávajúceho uvedené pri identifikačných údajoch v čl. I týchto podmienok, prípadne osobne v kamennej predajni. Pre reklamáciu kupujúci môže použiť aj vzorový formulár poskytovaný predávajúcim uvedený v Prílohe č. 1 týchto podmienok.

 

 1. V oznámení, ktorým si uplatňuje kupujúci reklamáciu, je kupujúci povinný uviesť predovšetkým popis vady tovaru a  identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý chce dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež je povinný uviesť, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných nižšie si uplatňuje.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť aj doklad o kúpe tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u predávajúceho, inak predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať.

 

 1. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi podľa predošlého bodu tohto článku (oznámenie o vade, doklad o kúpe tovaru).

 

 1. V prípade, ak je podanie kupujúceho, ktorým si uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si predávajúci od kupujúceho vyžiada doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania. Ak kupujúci nedoplní podanú reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho, bude predávajúci považovať takéto podanie za neopodstatnené.

 

Vybavenie reklamácie

 

 1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných tiež nižšie) si uplatňuje, predávajúci je oprávnený určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

 

 

 

 

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu predávajúci vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar, ak je to možné.

 

 1. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný  vydať kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení kupujúceho písomne prostredníctvom e-mailu informovať.

 

 1. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, predávajúci doručí kupujúcemu opravený tovar alebo tovar vymení za nový tovar alebo vráti zaplatenú cenu tovaru, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú môže predávajúci odstrániť, kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Namiesto odstránenia vady kupujúci môže vždy požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Namiesto odstránenia vady tovaru predávajúci je oprávnený vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to nespôsobí závažné ťažkosti kupujúcemu.

 

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva kupujúcemu prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 

 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

 1. Reklamáciu predávajúci vybaví odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

 1. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

 

 1. Ak si kupujúci uplatní reklamáciu tovaru:
 • počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci nebudeme od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie predávajúci poskytne kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
 • po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu predávajúci zamietne, v doklade o vybavení reklamácie predávajúci uvedie, komu môže zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace a účelne vynaložené náklady znáša kupujúci, pričom ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho, všetky náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace a účelne vynaložené náklady uhradí predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od ich hodnoverného preukázania kupujúcim. Ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu Tovaru, môže si reklamáciu kupujúci uplatniť znova, pričom takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

 

 1. V prípade, že kupujúci je podnikateľom (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), je kupujúci povinný oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohol zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.

 

 1. Týmto je kupujúci ako spotrebiteľ riadne poučený o  právach, ktoré vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami, ktorých súčasťou sú aj podmienky reklamácie tovaru a tieto si prečítal.

 

VII.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. K odstúpeniu od zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach týchto podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

 

 1. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, teda osoba kupujúca tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, má v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Od Zmluvy môže kupujúci v takom prípade odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na adresy predávajúceho uvedené pri identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môže kupujúci využiť aj vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto podmienok.

 

 1. Ani ako spotrebiteľ však kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom zmluvy:
 2. predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý bol vyrobený pre kupujúceho na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;
 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

 1. Lehota na odstúpenie podľa predošlého bodu sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupujete.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než kupujúci tovar vráti či preukáže, že došlo k jeho zaslaniu späť predávajúcemu.

 

 1. tovar vrátiť čistý v originálnom balení a bez poškodenia, okrem prípadov, ak bol tovar doručený už v poškodenom obale.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote do 14 dní od odstúpenia kupujúci je povinný predávajúcemu tovar zaslať, odovzdať predávajúcemu alebo ním poverenej osobe na prevzatie tovaru, pričom kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru. To neplatí, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú, že si tovar predávajúci vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má naopak nárok vrátenie ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý pre dodanie tovaru predávajúci ponúka.

 

 1. Kupujúci zodpovedá za škodu v prípadoch, kedy bude tovar poškodený v dôsledku jeho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu v takom prípade predávajúci vyúčtuje potom, čo tovar bude vrátený, pričom splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný tovar dodať v lehote určenej týmito podmienkami. V týchto prípadoch je predávajúci povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť mu už uhradenú celkovú cenu za tovar, a to v lehote 7 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradenú celkovú cenu za tovar predávajúci kupujúcemu vráti rovnakým spôsobom, akým ju kupujúci uhradil, pričom tým nie je dotknuté právo dohodnúť sa s kupujúcim na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

 1. Od zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak kupujúci tovar neprevzal do 5 pracovných dní odo dňa, keď kupujúcemu vznikla povinnosť Tovar prevziať.

 

 1. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, vojna a vojnový stav, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, má predávajúci aj kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 

VIII.

Podávanie podnetov a sťažností

 

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu uvedeného v čl. I týchto podmienok.

 

 1. O posúdení podnetu alebo sťažnosti predávajúci bude kupujúceho informovať e-mailom zaslaným na e-mail uvedený kupujúcim.

 

 1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, pr@soi.sk

 

 1. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

 

Alternatívne riešenie sporov so spotrebiteľmi

 

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: obchod@skava.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na žiadosť kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

 

 1. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

 

 1. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

 

 1. Ďalej má kupujúci ako spotrebiteľ právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297,

resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Všetku písomnú korešpondenciu si kupujúci a predávajúci budú doručovať elektronickou poštou, s čím kupujúci vyslovene súhlasí. Týmto však nie je dotknuté právo predávajúceho a kupujúceho doručovať písomnú korešpondenciu aj poštou. E-mailová adresa predávajúceho je uvedená v identifikačných údajov v čl. I týchto podmienok. Kupujúci uvádza e-mailovú adresu v objednávke, prípadne v kontaktnom formulári v prípade podania žiadosti a iných podnetov.

 

 1. Zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci je oprávnený zmeniť a doplniť tieto podmienky, ktorá zmena sa však nedotkne už uzatvorených zmlúv, ale len zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

 

 1. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

 

 1. Zmluva vrátane podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u predávajúceho. Podmienky, potvrdenie objednávky s jej zhrnutím predávajúci doručí e-mailom kupujúcemu, pričom predávajúci odporúča kupujúcemu vždy potvrdenie objednávky a podmienky uložiť.

 

 1. Na činnosť predávajúceho sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji  na diaľku.

 

 1. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 2.2023.